A Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál alkalmazott terápiák

Terápia:

Szenzomotoros terápia (SZIT/TSMT):

Szenzoros zavarok kezelésére, a tünetek enyhítésére, megszüntetésére kidolgozott mozgásterápia.
Magában foglalja a figyelem, a térbeli/síkbeli/időbeli tájékozódás, az egyensúly fejlesztését, a nagymozgások ügyesítését, a szem-kéz/szem-láb koordináció, a beszéd-mozgás koordináció fejlesztését, valamint a szempont tartás, szempont követés fejlesztését.
 
KMP mozgásterápia (Kulcsár Mihályné-féle mozgásterápia):
 
Óvodáskortól alsó tagozatig, tanulási nehézségek esetén javasolt mozgásterápia.
 

Delacato mozgásterápia:

Óvodáskorban tanulási nehézség megelőzése céljából, az ősi mozgásformák helyrehozását, nagymozgás, kismozgás, finommotorika, szem-kéz koordináció fejlesztését célzó mozgásterápia.

Mozgáskotta:

Csoportos mozgás és személyiségfejlesztés. Célja az iskolaérettség elérésének megerősítése, tehetséggondozás, iskolai kudarcok esetén szabálytudat, énkép, kapcsolatteremtés mozgáskoordináció, figyelem, észlelés, érzékelés fejlesztése, szókincs bővítése.

Konduktív fejlesztés:

Célkitűzések:

 • izomtónus normalizálása
 • egyensúly, mozgáskoordináció fejlesztése
 • elemi mozgásformák tanulása
 • mozgásfejlesztés összekapcsolása a megismerő funkciók fejlesztésével
 • kézhasználat, manipuláció fejlesztése

Logopédiai terápia:

Célkitűzések:

 • beszédértés/beszédészlelés fejlesztése
 • artikulációs problémák fejlesztése, pöszeség, orrhangzós beszéd fejlesztése
 • beszédritmus zavarának megszüntetése
 • nyelvlökéses nyelés hatásainak korrigálása
 • grammatikai rendszer pontosítása
 • kifejezőkészség fejlesztése
 • szókincs bővítése
 • diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia prevenció

Dadogás terápia:

A dadogás célzott megszüntetésére irányuló komplex logopédiai terápia szorongás, pszichés problémák esetén.

Meseterápia:

Csoportos foglalkozás kis-és nagyiskolások részére.

Alkalmazási területek:

 • személyiségfejlesztés,
 • kreativitás fejlesztése,
 • bátorságnövelés szorongó gyermekeknek
 • önbizalom növelés,
 • magas teljesítményorientáció esetén lélekfrissítésre
 • veszteségek feldolgozásának támogatásához, saját belső erőforrásokhoz való kapcsolódáshoz
 • magatartási nehézségek esetén közösséghez való kapcsolódás élményének megéléséhez, szabálytudat erősítéséhez, a pozitív tulajdonságok és a pozitív énkép támogatásához

Gyermekpszichodráma:

Csoportos játékterápia dramatikus elemekkel.

 • játékos feldolgozása enyhe pszichés problémáknak, melyek osztálykeretben nem rendezhetőek (pl. rivalizálás, teljesítményfeszültség, identitás, testvérféltékenység),
 • a foglalkozások során kialakul a csoport együttműködése és az egyéni kreativitás különös összhatása,
 • a katarzis a feszültségek, szorongások, belső konfliktusok drámai feloldásában jelentkezik

Előnye, hogy a meglévő konfliktusok szimbolikus formában való megjelenítése felmenti a gyermekeket a nyílt bírálat és szembenállás alól, lehetőséget teremt új megoldások keresésére.

Sportolók mentális felkészítése:

Mentális állóképesség, rugalmas alkalmazkodás növelése, szorongás csökkentése, stresszel való megküzdés segítése. Célkitűzések-motivációk összehangolása, alulteljesítés leküzdése pl. relaxációval, figyelemfókuszálási technikákkal, mentális tréninggel.

„COOL-élés törvényei” szociális készség fejlesztő program:

Csoportos, interaktív, sok vizuális és játékos elemet használó program 10-17 év közötti gyermek számára.

 • az egyes szociális készségek (pl. kapcsolatok kezdeményezése, önvédelem, önérvényesítés, döntéshozatal) elsajátítását és begyakorlását segíti
 • perifériára szorult, félénk, csúfolt, baráti kapcsolatok nélküli gyermekek, vagy enyhe serdülőkori problémák (pl: visszahúzódó, vagy nagyon komoly, problémamegoldásban járatlan) esetén ajánlott

Tanulási tréning:

4. osztálytól középiskola végéig.

 • a tanulás hatékony eljárásainak, a tananyag célszerű elsajátításának bemutatása, közös kidolgozása csoportterápiás módszerek segítségével
 • célja: a tanuláshoz való viszony áthangolása, tanulási szokások formálása, tanulási módszerek elsajátítása, tanuláshoz szükséges alapkészségek fejlesztése, személyiségépítés

Tanulásmódszertani tanácsadás:

Tanulási tréning egyéni vagy két-három fős csoportban, egy adott problémára fókuszálva (pl. idegen nyelv elsajátításának technikái, biológia tanulás, érettségire felkészülés).

Komplex készségfejlesztő program óvodásoknak:

Egyenetlen részképességfejlődés esetén a fejlett készségek, képességek segítségével a fejletlen területek célzott gyakorlatoztatása.

Iskolaelőkészítő foglalkozások:

Az iskolába lépéshez szükséges készségek fejlesztése mellett, az iskolai szokások bevezetése, kialakítása, az óvoda és az iskola átmeneti problémáinak leküzdésére kialakított, egyéni sajátosságokat figyelembe vevő, kiscsoportos foglalkozás sorozat, mely a kötelező iskolai foglalkozások kiegészítésére vagy pótlására szolgál.

DIFER fejlesztő terápia:

Óvodások számára biztosított terápia az iskolába lépéshez szükséges készségek, képességek fejlesztése programcsomag alapján.

GMP beszédészlelést, beszédmegértést fejlesztő terápia:

Óvodás, és alsó tagozatos nebulók beszédészlelésének, beszédértésének fejlesztése, szülői közreműködéssel.

Célja: a hangsorok, szavak felismerésének fejlesztése, szókincsbővítés, az elhangzottak, olvasottak megértésének, összefüggések felismerésének fejlesztése.

Sindelar terápia:

Óvodások és kisiskolások számára összeállított, a szülővel történő rendszeres gyakorlást igénylő, egyéni fejlesztő program alkalmazásának segítése.

 • idegrendszeri eredetű tanulási és magatartási nehézség megelőzése ill. a nehézség elmélyülésének megakadályozása esetén ajánlott
 • az ismeretszerzés legfontosabb területeire terjed ki: figyelem, észlelés, észlelési területek összekapcsolása, emlékezet, sorrendiség, téri tájékozódás

Egyéni pszichológiai tanácsadás/terápia:

Egyéni problémák (pl. válás, kirekesztettség, szorongás, szobatisztaság, stb.) terápiás megoldása.

 

A terápiás lehetőségekről tagintézményeinkben lehet érdeklődni. Az elérhetőségek (telefon, e-mail) honlapunkon a „Tagintézmények” menüpontra kattintva megtalálhatók.

[powr-comments id="3c5aa23f_1647862994928"]
TOP