TUDNIVALÓK

a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő és a sajátos nevelési igényű tanulók felülvizsgálatáról, a felülvizsgálatokra jelentkezés határidejéről.

A szülők és a pedagógusok nevelőmunkáját, valamint a nevelési-oktatási intézmények feladatainak ellátását a pedagógiai szakszolgálatok segítik.

A szakszolgálatunk működése köznevelési alapfeladat, szolgáltatásunk támogatja, elősegíti a gyermekek, tanulók harmonikus fejlődését, az életkori sajátosságaiknak megfelelő, tudatos fejlesztése révén optimális részvételüket a köznevelésben.

Szakszolgálatunk alapfeladatait a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről jogszabály előírásai szerint szervezi.

Annak megítélését, hogy egy gyermek, tanuló az intézményes nevelésében az alapellátáson kívül igényel-e egyéb pedagógiai bevatkozást, a pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsági tevékenység szakszolgálati feladat keretében segíti.

szakértői bizottság, szakértői bizottsági tevékenység keretében szakértői véleményt készít a gyermek/tanuló komplex pszichológiai, pedagógiai/gyógypedagógiai, szükség esetén orvosi vizsgálata, sajátos nevelési igény gyanúja esetén komplex vizsgálat alapján. Javaslatot tesz a különleges bánásmódot igénylő gyermek/tanuló ellátására, az ellátás módjára, formájára, helyére, a szükséges szakemberre, annak feladataira, valamint meghatározza a hivatalból történő felülvizsgálat időpontját.

Az aktuális állapot feltárására irányuló vizsgálatok alapján elkészített szakértői bizottsági javaslatokat a jogszabályban meghatározott időpontokban kötelezően felülvizsgálja a gyermek, tanuló gondozását ellátó szakértői bizottság.

A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek, tanulók felülvizsgálatát a székhelyintézményben működő szakértői bizottság látja el, míg a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (BTMN) miatt szakszolgálati gondozás alatt álló gyermekek, tanulók felülvizsgálatát a járási szakértői bizottságok végzik [15/2013. (II.26.) EMMI rendelet].

Fejlődést nyomon követő felülvizsgálat

A kötelező felülvizsgálat időpontja megtalálható a szakértői véleményben.

A szakértői véleményben foglalt javaslatok annak a tanévnek a végéig érvényesek, amely tanév végéig el kell végezni a felülvizsgálatot.

A soron következő, esedékes, kötelező felülvizsgálatról a gyermek, tanuló intézménye (óvoda vagy iskola) írásban értesíti az illetékes szakértői bizottságot a gyermek, tanuló adataival a felülvizsgálatot megelőző tanév/nevelési év végén, június 30. napjáig [20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet].

A soron következő felülvizsgálati időponton kívül, bármikor kezdeményezheti a felülvizsgálatot a szülő vagy a nevelési, oktatási intézmény a szülő egyetértésével, ha a gyermek, tanuló állapota alapján ez szükséges [15/2013. (II.26.) EMMI rendelet].

Itt fontos azonban megjegyezni, hogy nem végezhető el újabb vizsgálat az előző vizsgálatot követő hat hónapon belül.

Milyen nyomtatvány használható a felülvizsgálatra jelentkezéshez?

Szakszolgálatunk a vizsgálatok gördülékenyebb szervezése érdekében elkészítette a felülvizsgálatokhoz kapcsolódó kérdőívet korcsoportos jelzéssel (óvodásokra, iskolásokra vonatkozó információk).

A kérdőív alapján információt szerzünk azokról a fontos tényezőkről, amelyek a pedagógiai beavatkozás és a környezeti feltételek, valamint az eltelt időszak történései valamilyen formában befolyásolhatták a jelenlegi állapotot.

Ilyen pl.:

Milyen szinten képes megfelelni a tantárgyi követelményeknek?

Mi a gyakorlata a tantárgyi felkészülésnek? Mennyire volt rendszeres az iskolai jelenléte? Milyen segítséget kapott az alapellátáson kívül – érvényesült-e a szakértői javaslatokban megfogalmazott ellátás?

Mi a tapasztalata az óvodapedagógusnak, szakos pedagógusoknak, a fejlesztést végző pedagógusoknak és természetesen a szülőknek.

Egy beindított ellátásnak a sikerességét bármely tényező módosíthatja, amit a felülvizsgálatok során mérlegelni szükséges.

Ezért fontos, hogy már a felülvizsgálat szervezése előtt rendelkezzünk ezekkel a tapasztalatokkal, hiszen a felülvizsgálat során alkalmazott vizsgálatok, eljárások nagymértékben függhetnek ettől az információtól.

A szakértői bizottságok kiemelten támaszkodnak a szülőktől és nevelési-oktatási intézményektől érkezett jelzésekre.

A kérdőívet megtalálja és letöltheti a honlapunk „dokumentumok – nyilvános dokumentumok” mappájában.

Mi történik a felülvizsgálat során?

A beérkezett jelzéseket problémacsoportok szerint megkapja a vizsgálatot végző szakember team. A leendő vizsgálatok tartalmát a kérdőívben található információk határozzák meg. Általánosan elmondható, hogy a felülvizsgálat az eddig alkalmazott módszerek, eszközök beválásának megítélésére, az állapotkimozdulásra irányul, így nem minden esetben történik teljes körű, komplex felülvizsgálat.

A felülvizsgálat lehet pszichológiai irányultságú – a képességek profiljának feltérképezése, viselkedéses jellemzők azonosítására. Minden esetben pszichológus végzi.

Lehet pedagógiai irányultságú – az olvasási, írási, számolási jellemzők változásainak megállapítására. Ezen túl ide tartozik azoknak az információknak az összegyűjtése is, ami a nyelvi kommunikációra, feladatértésre, önállóságra, feladattartásra, kitartásra és az alkalmazható pedagógiai módszerek meghatározására irányul. Ez a vizsgálati eljárás hasonlít leginkább az óvodai foglalkozásokra, iskolai tanórákra. Ezeket a vizsgálatokat általában gyógypedagógus végzi.

A felülvizsgálatok kiterjedhetnek a beszéd- és a mozgás jellemzők kontrollálására is. Ebben az esetben logopédus és szomatopedagógia szakos gyógypedagógus vagy konduktor találkozik a gyermekkel, tanulóval.

A felülvizsgálatok során megállapított változások vagy stagnálások adják alapját a korábbi véleményben megfogalmazottak módosítására, új javaslatok megfogalmazására.

Forrás:

- 15/2013. (II.26.) EMMI Rendelet

- 20/2012. (VIII.31.) EMMI Rendelet

- A Nemzeti Köznevelésről Szóló 2011. évi CXC. Törvény

TOP